Prvá návšteva

Pri prvej návšteve dostanete na vyplnenie nižšie uvedené dokumenty. Pre ušetrenie času je možné tieto dokumenty priniesť už vyplnené. Nájdete ich v sekcii, Na stiahnutie.

Žiadosť zákonného zástupcu/klienta o odborné vyšetrenie

Individuálne odborné vyšetrenie – INFORMOVANÝ SÚHLAS/Individuálne odborné vyšetrenie nad 18 rokov – INFORMOVANÝ SÚHLAS

Okrem toho je potrebné priniesť:

  • Zdravotný záznam dieťaťa/klienta, prípadne výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ťažkosťami dieťaťa/klienta.
  • Školské zošity dieťaťa/klienta a žiacku knižku.
  • Korekčné pomôcky (napr. okuliare, …).
  • V prípade, že dieťa/klient absolvoval vyšetrenie v akejkoľvek odbornej ambulancii (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické, psychiatrické a iné), bolo by vhodné priniesť kópiu správy z predmetného vyšetrenia.

Prvá návšteva v dohodnutom termíne sa uskutočňuje v troch krokoch:

  • Vyplnenie Žiadosti zákonného zástupcu/klienta o vyšetrenie, založenie osobného záznamu dieťaťa/klienta (karty), podpísanie Informovaného súhlasu zákonného zástupcu/klienta – tento krok sa realizuje v miestnosti prvého kontaktu so sociálno-administratívnou pracovníčkou.
  • Diagnostický rozhovor a snímanie anamnézy s odborným zamestnancom (psychológom, špeciálnym pedagógom) – tu uvádzate všetky dôležité skutočnosti súvisiace s ťažkosťami problémom Vášho dieťaťa/klienta.
  • Samotné odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie – vyšetrenie trvá približne dve hodiny, niekedy je diagnostika rozdelená na niekoľko stretnutí.
  • O výsledkoch vyšetrenia budete informovaní ústne hneď po vyšetrení a následne Vám bude vystavená Správa z diagnostického vyšetrenia, alebo bude medzi Vami a odborným zamestnancom dohodnutý kontrakt o ďalšom postupe a prípadnej pokračujúcej starostlivosti.