História

Súčasné Centrum poradenstva a prevencie v Partizánskom bolo založené 1. 7. 1997 pod názvom Pedagogicko-psychologická poradňa (PPP). Sídlila na adrese Veľká okružná 1107/15 v Partizánskom. Zriaďovateľom bol vtedajší Okresný úrad Partizánske. V tomto období jej náplňou bola starostlivosť o klientov základných a materských škôl, ktorí mali problémy v učení a v správaní. Riaditeľom vzniknutej poradne sa stal Mgr. Peter Chochoľák. Dňa 1. 7. 1999 sa riaditeľkou stala PhDr. Mária Bursová, ktorá bola na čele tejto inštitúcie do roku 2017. V tomto období vznikla depistážna činnosť výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Položili sa základy profesijnej orientácie žiakov 9. ročníka ZŠ. Pravidelne v letnom období sa konali denné tábory pre klientov, spolu 10 ročníkov. V rámci prevencie poradňa každoročne organizovala okresnú súťaž Štvorlístok. Súčasťou poradne bolo aj Centrum výchovnej a psychologickej prevencie. Postupne pribúdali ďalší zamestnanci. Poradňa mala troch psychológov, špeciálneho pedagóga a ekonomicko-administratívnu pracovníčku.

V septembri 2008 legislatíva priniesla nový názov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktorý sa používal do 31.12.2022.

Od 1. 1. 2011 sa stalo rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zmysle § 130 a § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a Zriaďovacej listiny Krajského školského úradu v Trenčíne.

Zriaďovateľmi boli najskôr Krajský školský úrad Trenčín, následne Okresný úrad Trenčín a od 1. 1. 2022 je zriaďovateľom Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne.

Postupne sa odborný tím Centra rozrástol o ďalšiu pozíciu psychológa, špeciálnej pedagogičky a neskôr aj sociálno-administratívnej pracovníčky.

V marci roku 2016 sa vtedajšie CPPPaP presťahovalo do podnájmu na ulici Februárová 153/3 v Partizánskom. Od 1. 1. 2018 ho viedla Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková. Od 1.12.2022 naše Centrum zamestnalo osem pedagogických asistentov, ktorí vykonávajú svoju prácu na vybraných základných školách okresu Partizánske.

Od 1. 1. 2023 prešlo Centrum významnou transformáciou, zlúčilo sa s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, premenovalo sa na Centrum poradenstva a prevencie  a  riadi ho Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková. Pracujú v ňom piati psychológovia, traja špeciálni pedagógovia, ôsmi pedagogickí asistenti, sociálno-administratívna pracovníčka a ekonómka.