Mgr. Adriana Cígerová

POZÍCIA: špeciálna pedagogička

Vzdelanie:

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009

Študijný odbor: Estetika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011

Špeciálna pedagogika – Pedagogika mentálne postihnutých, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014

Odborná prax:

Špeciálny pedagóg CPP Partizánske od 1/2016 po súčasnosť

Asistent učiteľa, ZŠ Žabokreky nad Nitrou 2014-12/2015

Profesijné zameranie:

Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených a nadaných.

Raná diagnostika detí od 2 do 5 rokov a realizácia stimulačných programov na podporu oslabených oblastí vývinu.

Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami špecifických vývinových porúch učenia, s ťažkosťami v oblasti pozornosti alebo správania sa.

Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Metodické vedenie a konzultácie pre rodičov a pedagógov.

Realizácia preventívnych programov v materských, základných a stredných školách.

Aktualizačné, špecializačné, inovačné vzdelávania:

Využitie metódy PRVA vo výchovnom a vzdelávacom procese pri poskytovaní opory dieťaťu v kríze, ARTEA, o.z., PhDr. J. Závora, PhD., PhD.

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese, Softimex Lubeník

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel, Softimex Lubeník

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov, Softimex Lubeník

Využitie kognitívne – behaviorálnej metód vo výchovnom a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami správania, ARTEA, o.z., PhDr. N.Gavendová

Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení, ARTEA, o.z. PhDr. N. Gavendová

Využitie preventívneho programu Aby sme si rozumeli v selektívnej prevencii v materskej škole, POINTRE, o.z., PaedDr. A. Mateášiková

Absolvované školenia, kurzy, odborné vzdelávania:

Program pre rozvoj pracovného tempa, ROPRATEM, Chytré hraní, Mgr. D. Ženková, Mgr. I.Kopecká

KUPOZ stupeň Junior, KUPROG.cz, Mgr. B. Krankusová

KUPREV stupeň Junior, KUPROG.cz, Mgr. B. Krankusová

Metóda dobrého štartu, Poradňa pre poruchy učenia, PeadDr. S. Stanová

Diagnostika H-T-P (house-tree-person test), Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, PAedDr. Mgr. I. Kopecká

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Inštitút osobnostného rozvoja, Mgr. Anyalaiová, PhD.

Súbor diagnostických skúšok ČÍ(s)TA, doc. PaedDr. E. Žovinec, Phd.

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie, Centrum pre rodinu, KVAPKA

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina, Prof. PhDr. M. Mikulajová, CSc. A PaedDr. Z. Sumergiová

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1.stupeň ZŠ, Indícia, n.o.

Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu, POINTRE, PaedDr. A. Mateášiková

Klinický symptóm ako zrozumiteľná symbolická projekcia vývinového diania adaptívneho správania detí a mladistvých, SELF CREATION s.r.o., PhDr. Reichlová

Výtvarné aktivity pre deti s poruchami autistického spektra, ARTEA o.z., Mgr. J. Kurfurstová (workshop)

Úvod do arteterapie, ARTE- Nervuška, o.z. – Mgr. B. Plešková

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky, Inštitút vzdelávania a sychológie, Mgr. B. Plešková (workshop)

Artefiletika v kontexte rapovej terapie, Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z., Mgr. Plešková, Mgr. Tarabová (workshop)

Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia, ARTEA, o.z. , PhDr. T. Fikarová, PhD., Mgr. K.Ingrova

Práca s deťmi s poruchami správania (workshop)