Mgr. Andrea Beveláguová

Mgr. Andrea Beveláguová Mgr. Andrea Beveláguová

POZÍCIA: špeciálny pedagóg s prvou atestáciou

MIESTNOSŤ: miestnosť č. 302

TEL.: 0382850905

Špeciálny pedagóg s prvou atestáciou

Motto mojej práce: Každý klient je pre mňa obohatením, zdrojom pre učenia sa novým veciam, výzva. Mám rada pocit, keď klient a jeho rodina odchádza s úsmevom, namotivovaní na zmenu a s vierou v lepší zajtrajšok. Verím, že raz spoločne s ,, našimi špeciálnymi deťmi ˮ a ich rodinami zmeníme postoj spoločnosti ku ich prijatiu bez podmienok a predsudkov.

Vzdelanie:

Prvá atestačná skúška, MPC Trenčín 2019

Špeciálna pedagogika, poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2014

Odborná prax:

Špeciálny pedagóg CPP Partizánske od roku 2015 po súčasnosť

Špeciálny pedagóg SCŠPP Topoľčany, 2014 – 2015

Profesijné zameranie:

Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených a nadaných.

Raná diagnostika detí od 2 do 5 rokov a realizácia stimulačných programov na podporou oslabených oblastí vývinu.

Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami špecifických vývinových porúch učenia, s ťažkosťami v oblasti pozornosti, alebo správania sa.

Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Metodické vedenie a konzultácie pre rodičov a pedagógov.

Realizácia preventívnych programov v materských a stredných školách, prednášky pre žiakov a učiteľov.

Aktualizačné, špecializačné, inovačné vzdelávanie:

Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení, ARTEA o.z., PhDr. Nora Gavendová

Kognitívne behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania, ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT, doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov, Softimex Lubeník

Rozvíjanie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, Softimex Lubeník

Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Artea o.z., PhDr. Nora Gavendová

Absolvované školenia, kurzy, odborné vzdelávania:

Preventívny program Aby sme si rozumeli, POINTRE o.z., PaedDr. Alena Mateášiková

Deficitiy čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia a správania, Modul 1,2,3,4, Centrum Dr.Sindelar, s.r.o., PaedDr. Petra Arslan Šinková

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, PaedDr. Dušana Priehradná

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá, Centrum slniečko, Mgr. Mariana kováčová, PhD.

MABEL- multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov, Paneurópska vysoká škola n.o., prof. PhDr. Marína Mikulajová, , CSc.

Metóda dobrého štartu, Poradňa pre poruchy učenia, PaedDr. Silvia Stanová

Diagnostika H-T-P/ hous- tree- person test, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, PaedDr. Dušana Priehradná

Program na rozvoj pracovného tempa ROPRATEM, Chytré hraní, Mgr. Dagmar Ženková, Mgr. Iva Kopecká

Kurz Ja na to mám, Happy family, doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.

Romológia- Rómska kultúra, prístupy pomáhajúcich profesií v práci s etnickými menšinami, UKF v Nitre, prof. PhDr. René Lužica, ArtD. , prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Dialóg spol. s.r.o., prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PaedDr. Zita Sümegiová

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy, Indícia n.o., Ing. Peter Halák

KUPOZ stupeň Junior, KUPROG cz, Mgr. Barbora Krankusová

Čí(s)ta- súbor diagnostických skúšok, UKF Nitra, doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD, Mgr. Alena Litvik Dufeková

Úvod do HANDLE prístupu, The Handle Institute, Mgr. Jana Baptie, Mgr. Paul Baptie

Kurz posunkového jazyka, Nadačný fond Telekom, Tatiana Svrčková