Mgr. Erika Škopek

Mgr. Jana Kajanová Mgr. Jana Kajanová

POZÍCIA: kariérová poradkyňa

Moje motto: „Úspech nie je kľúčom k šťastiu. Šťastie je kľúčom k úspechu. Ak máte radi to,

čo robíte, budete úspešní.“

(Albert Schweitzer)

Vzdelanie:

2015 – 2017 - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína

filozofa, odbor psychológia, Nitra, magisterský stupeň

2012 – 2015- Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, odbor psychológia, Banská

Bystrica, bakalársky stupeň

Odborná prax :

2018 – 2021 Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou školský psychológ

Aktualizačné, špecializačné, inovačné vzdelávanie :

2023 - Katolícka univerzita v Ružomberku: Rozvoj profesijných kompetencií v kariérovej pozícii kariérový poradca

2023 - Asociácie lektorov a kariérnych poradcov (ALKP): Kariérové poradenstvo

2018 - OZ Artea: Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi

2019 - Pointre: Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo

vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu

-Inštitút celoživotného vzdelávania: Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej

komunikácie

-Nervuška – ARTE o.z.: Artefiletika ako preventívna sociálno–výchovná činnosť

v škole

-OZ Profkreatis: Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a

žiakov (Program Druhý krok)

-ProSchool: Mentoring a kaučing v školskom prostredí

Certifikáty a osvedčenia :

2016 -Komplexný stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku od 3 do 6

(odborné vzdelávanie)

2017-Korekčný program Mirabilis pre deti so ŠVVP na I. stupni ZŠ (odborné vzdelávanie)

-Integratívno-korekčný program Mirabilis pre žiakov s problémovým správaním v ZŠ

(odborné vzdelávanie)

-Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov

(odborné vzdelávanie)

-Práca s detskou kresbou (kurz)

-Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (kurz)

2018 -Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí (workshop)

-Využitie artefiletiky pre „agresívne“ deti (workshop)

-Artefiletika v kontexte rapovej terapie (workshop)

-Program Zippyho kamaráti (tréning pre výučbu programu)

-Možnosti intervencie školského psychológa v kontexte súčasnej rodiny

-Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi (kurz)

2019 -Pomalé pracovné tempo a možnosti jeho rozvoja (kurz)

-Program Kamaráti Jabĺčka (tréning pre výučbu programu)

-Skupinové poradenstvo pri rizikovom správaní (workshop)

-Program Aby sme si rozumeli

-Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a

skupinové sedenia (seminár)

2020 -KUPOZ – práca s programom pre rozvoj pozornosti (seminár a dielňa)

2022- Plánovanie ako prvý krok na ceste profesijného rozvoja žiaka (webinár)