Mgr. Eva Sobotová

POZÍCIA: psychologička s prvou atestáciou
MIESTNOSŤ: č. 306
TEL: 038/285 0903

Životopis

Moje motto:

„Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším miestom.“

Vzdelanie:

2018 – Prvá atestácia u pedagogických a odborných zamestnancov s názvom: Skupinový intervenčný program pre deti s poruchami správania, MPC Bratislava

2014 – Ukončená príprava na výkon práce v zdravotníctve, SZU Bratislava

2012 – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Trnava, odbor: Psychológia Mgr.

2010 – Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, odbor: Psychológia Bc.

Odborná prax:

2013 – doteraz, CPPPaP Partizánske, psychologička, metodička pre školských psychológov okresu Partizánske

2012 – Nemocnica s poliklinokou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach, psychiatrické oddelenie

Profesijné zameranie:

Individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti

Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou

Psychologická diagnostika detí a žiakov: intelektové schopnosti a štruktúra intelektu, kognitívne schopnosti, percepčno-kognitívne a senzomotorické funkcie, osobnosť, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, emočné ťažkosti

Diagnostika profesijných predpokladov žiakov a poradentvo k výberu SŠ a VŠ

Diagnostika a terapia vzťahovej väzby u detí a dospievajúcich

Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Metodické vedenie a konzultácie pre rodičov, odborných a pedagogických zamestnancov

Realizácia preventívnych aktivít formou skupinovej psychologickej intervencie.

Diagnostika sociálnych vzťahov v triede (sociometria..)

Realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov a rodičov

Individuálne a skupinové psychologické vedenie detí a žiakov s ťažkosťami v rôznych oblastiach (emocionálne ťažkosti, poruchy príjmu potravy, rodinné problémy, zvládanie záťažových situácií, poruchy správania a deti s ADHD…)

Krízová intervencia v prípade samovražedného pokusu alebo v prípade prírodnej katastrofy, smrti žiaka a učiteľa na školách

Metodické vedenie a organizácia pracovných stretnutí pre školských psychológov pre okres Partizánske

Vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine a prevencii v CPP Partizánske

Iná odborná činnosť:

2021 – Členka expertnej skupiny pre duševné zdravie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

2020 – súčasnosť: Uvádzajúci odborný zamestnanec pre kariérovú pozíciu začínajúci odborný zamestnanec: psychológ

Ďalšie vzdelávanie (kurzy a školenia):

Základný program funkčného vzdelávania - 74 hod.

Diagnostika (Baum test, Woodcock-Johnson IE II, detská kresba, COMDI, TABaK, Stanford – Binetova intelig. škála, Kaufmanova hodnotiaca batéria pre deti, WISC III., SON-R, projektívne techniky, Hous – Tree – Person test, Familienbrett – rodinná doska)

Kurz hypnózy a autohypnózy, Bratislava

Základný kurz v Rorschachovej metóde – 135 hod.

Úvod do psychoterapie detí a adolescentov I., II., III., Liptovský Ján

Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe vývinových porúch reči, učenia a správania, Liptovský Mikuláš

Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Bratislava

Autogénny tréning I. – základný stupeň, Bratislava

Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení, Bratislava

Inovačné vzdelávanie – Aktivizujúce metódy vo výchove, Prievidza, 105 hod

Sociálno – psychologický výcvik v supervízii modul B,C, EASC, 225 hod.

Snoezelen v teórii a praxi, Bratislava

Využitie kognitívne – behaviorálnych metód vo výchovnom a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami správania, Bratislava

Neurobiologická podstata ADHD, Autizmu a DMO, Trenčín

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Žilina

Neurofyziologické príčiny zlyhávania vo výchovno – vzdelávacom procese u detí so ŠVVP, Kremnica

Zámerné sebapoškodzovanie u adolescentov, Partizánske

Poruchy príjmu potravy – špecifiká v psychoterapii, Žilina

Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie: Rozvoj digitálnej gramotnosti u pedag a odborných zamestnancov, Topoľčany

Integratívny korekčný program Mirabilis pre deti s problémovým správaním v prostredí ZŠ, Partizánske

Hyperaktívne dieťa a jeho osobnosť, charakteristické prejavy a správanie, vhodná spolupráca s triedou a učiteľkou, Bratislava

Šikanovanie a kyberšikanovanie, Banská Bystrica

Posudzovanie spôsobilosti k zahájeniu školskej dochádzky, Bratislava

Aktualizačné vzdelávanie: Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pracovníkov, Kysucké Nové Mesto

Diagnostika, terapia a intervencia detí s vývinovými poruchami učenia a správania v inklúzii, Partizánske

Aktualizačné vzdelávanie: Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese, Topoľčany

Aktualizačné vzdelávanie: Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu, BA

Aktualizačné vzdelávanie: Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov, Bratislava

Aktualizačné vzdelávanie: Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania, Demänovská Dolina

Aktualizačné vzdelávanie: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel, Topoľčany

Práca s deťmi s poruchami správania, Žilina

Sebapoškodzovanie v detskom a adolescentnom veku, Demänovská Dolina

Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi, Demänovská Dolina

Aktualizačné vzdelávanie: Využitie preventívneho programu Aby sme si rozumeli v selektívnej prevencii v materskej škole, Bratislava

Aspergerov syndróm, Zemianské Kostoľany

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí, Martin

Pomalé pracovní tempo a možnost jeho rozvoje, Topoľčany

Detská agresivita – kam až to môže zájsť?, Partizánske

Odborný seminár o šikane a kyberšikane, Trenčín

Dieťa s diabetes mellitus v škole, Bratislava

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách, Žilina

Výcvik v rodinnej terapii a terapii vzťahovej väzby, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin, 180 hod.

Inovačné vzdelávanie: Inovácie vo výchovno poradenstve a prevencii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce, VÚDPaP, 350 hod.

Predstavenie psychodiagnostických metodík – TTD, TKC, KOGNI-T, TABAK a TABAK-C, online seminár

Inovačné vzdelávanie: Klíma triedy/skupiny – dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu, MPC Trenčín

Jak použít 5 kroků pro emoční první pomoc při stresu, webinár

IACAPAP: Special Session with Section of Child and Adolescent Psychiatry of the Slovak Psychiatric Asociation, webinár

Tréning ASSYST Humanitarian Psychosocial Project, Český inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, webinár

Stimulačný program pre deti predškolského veku, online seminár

Inovačné vzdelávanie: Sandplaying – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Publikačná činnosť:

Co platí na hyperaktivní děti, Psychologie dnes, 2013, s. 52 – 54

Co potřebují traumatizované děti?, Psychologie dnes, 2015, s. 44 – 46