Mgr. Jana Kajanová

Mgr. Jana Kajanová Mgr. Jana Kajanová

POZÍCIA: špeciálny pedagóg s prvou atestáciou

MIESTNOSŤ: č. 301

TEL.: 038/285 0907

Moje motto: Kvapka lásky je niekedy viac ako oceán rozumu. matka Tereza

Životopis:

Univerzita Mateja Bella -B. Bystrica pedagogika – vychovávateľstvo 1995

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky – ped. mentálne postihnutých UK BA-1998

Katolícka univerzita Ružomberok – prvá atestácia – 2020

Odborná prax:

CPPPaP PE – 1997- 2012

Ped. asistent ZŠ Oslany 2015-2016

CŠPP PE 2016- 2022

CPPPE- 2023

Profesijné zameranie:

Špeciálno-pedagogická diagnostika detí a žiakov so ŠVVP, mentálnym postihnutím, s poruchou aktivity a pozornosti, chorých a zdravotne oslabených

Reedukácia a korekcia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami špecifických vývinových porúch učenia, s ťažkosťami v oblasti pozornosti

Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou

Konzultácie pre rodičov a pedagógov

Aktualizačné, špecializačné, inovačné vzdelávanie:

Náprava grafomotorických problémov u detí predškolského a školského veku za využitia artheterapeutickýcha a relaxačných prvkov – odbor. seminár -akr.MŠMT ČR -PaedDr. Heyrovská -2000

Step by Step- program pre deti a rodiny Nadácia Škola dokorán -Elizabeth ErwinPhD -USA Judy Kugelmans PhD -USADonovaly 2000

Terapeutická práca s deťmi ako súčasť vychovného procesu – akred. MŠMT ČR – Mgr. Gavendová -2003

Špecifické vývinové poruchy učenia – akreditovaný kurz- PaedDr Gelányiová 2006

Dielčie oslabenie výkonu – Mgr. Eliášová 2005

KUPOZ – Dys centrum Praha akred. MŠMT PhDr. Kuncová 2005

Diadnostika školskej zrelosti – Mirabilis -2017

Korekčný program Mirabilis pre deti so ŠVVP I.st.ZŠ 2017

Čí(s)ta súbor diagnostických skúšok, UKF Nitra, doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD, Mgr. Alena Litvik Dufeková 2018

Ja na to mám Dys centrum Praha + Happy Family + PF UKF Nitra – doc. PaedDr. Žovinec PhD 2018

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel – Softimex Education s.r.o. Lubeník 2018

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov - Softimex Education s.r.o. Lubeník 2018

Detská agresivita – kam až to môže zájsť – odbor. seminár – PhDr. Svoboda 2019

Práca s deťmi s poruchami správania – workshopMgr. Zimanová 2020

ROPRATEM -Program na rozvoj pracovného tempa, Chytré hraní, Mgr. Dagmar Ženková, Mgr. Iva Kopecká2021

Testy školskej zrelosti - kurz V Lavici s.r.o. - Mgr. Maslíková2021

Zippyho kamaráti - Liga za duševné zdravie, Bratislava, (tréning pre výučbu programu) 2021

Kamaráti Jabĺčka - Liga za duševné zdravie (tréning pre výučbu programu) - 2022