Mgr. Marek Olach

POZÍCIA: psychológ
MIESTNOSŤ: č. 215
TEL.: 038/285 0909

Životopis

Motto: „Tvoje vnímanie bude vtedy jasné, ak sa odvážiš pozrieť do svojej duše" - Carl Gustav Jung

Vzdelanie:

2021 - 2023 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, odbor: Psychológia (Mgr.)

2018 - 2021 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, odbor: Psychológia (Bc.)

Odborná prax:

Júl 2023 - súčasnosť: Centrum poradenstva a prevencie Partizánske - psychológ

Profesijné zameranie:

Psychologická diagnostika detí a žiakov - intelektové schopnosti, kognitívne schopnosti, osobnosť, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, rodinné vzťahy

Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (dieťa alebo žiak s mentálnym, sluchovým, zrakovým a telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím, s emocionálnymi ťažkosťami,...)

Certifikáty a osvedčenia:

2023 - Mgr. Zdenek Altman, Test kresby stromu

2023 - PhDr. Nora Gavendová, Kognitívne-behaviorálne intervencie pri práci s úzkostnými žiakmi a deťmi

2023 - Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami