Mgr. Marek Roštek

POZÍCIA: psychológ

MIESTNOSŤ: č. 313B

TEL.: 038/285 0902

Životopis

Vzdelanie:

2010 – Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: psychológia

Odborná prax:

2011 – súčasnosť : Centrum poradenstva a prevencie, Partizánske

2010 – 2011: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Spišská Nová Ves

Profesijné zameranie:

Terapia – KBT zameranie

Psychologická diagnostika detí a žiakov (intelektové schopnosti, kognitívne schopnosti, osobnosť, rodinné vzťahy, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania)

Individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti detí

Skupinová diagnostika sociálnej klímy triedy

Realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre deti, žiakov, učiteľov a rodičov

Poradenská a konzultačná činnosť pre klientov, zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov

Aktualizačné, špecializačné, inovačné a funkčné vzdelávanie:

2023 – VÚDPaP, Bratislava, Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov podľa princípov Kognitívne behaviorálnej terapie

2020 – VÚDPaP, Bratislava, Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov podľa princípov Kognitívne behaviorálnej terapie

(prebieha)

2019 – OZ Profkreatis, Bratislava, aktualizačné: Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov

2018 – MPC, Bratislava, inovačné: Odborní zamestnanci a edukácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením

2018 – Softimex, Lubeník, aktualizačné: Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

2018 – Pointre, Bratislava, aktualizačné: Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu

2017 – Softimex, Lubeník, aktualizačné: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

2017 – Softimex, Lubeník, aktualizačné: Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

2015 – MPC, Bratislava, inovačné: Aktivizujúce metódy vo výchove

Certifikáty a osvedčenia:

2022 – ARTEA, Bratislava, PhDr. Nora Gavendová - Kognitívne-behaviorálne intervencie pri práci s úzkostnými žiakmi a deťmi (kurz)

2021 – Učíme krizovku, Praha, Základy krízové intervence pro pomáhajíci profesionály (kurz)

2020 – MPC, Bratislava, Ako čeliť dezinformáciám? (seminár)

2020 – PDCS, Bratislava, Polarizácia online/offline (kurz)

2017 – VÚDPaP, Bratislava, Šikana a kyberšikana (seminár)

2017 – VÚDPaP, Bratislava, Praktické použitie diagnostických nástrojov Stanford-Binetova inteligenčná škála a Kaufmanova hodnotiaca batéria pre deti (seminár)

2017 – VÚDPaP, Bratislava, Neverbálne techniky v práci s detským klientom (seminár)

2015 – VÚDPaP, Bratislava, Sociálno- psychologický výcvik v supervízii – modul B (výcvik)

2015 – VÚDPaP, Bratislava, Farby života – hĺbkový profil osobnosti (kurz)

2015 – VÚDPaP, Bratislava, Farby života – Trieda v kríze (kurz)

2014 – VÚDPaP, Bratislava, Inštruktážny kurz v metóde COMDI (kurz)

2014 – VÚDPaP, Bratislava, Inštruktážny kurz v metóde monitorovania správania INTERACT (kurz)

2013 – Aliancia žien slovenska, Bratislava, Práca s páchateľmi domáceho násilia (výcvik)

2011 – Woodcock- Munoz Foundation, USA, Woodcock – Johnson International Edition I. – školenie užívateľov (kurz)

2011 – AnyMex s.r.o, Košice, PhDr. Eva Reichelová – Úskalia vývinového diania detí s klinickými symptómami (seminár)

2010 – PhDr. Eva Sklenárová – BAUM test – administrácia a interpretácia (kurz)

Publikácie:

JURÍČKOV, T., ROŠTEK, M. Aktuálny pohľad na problematiku konzumácie alkoholu u mladistvých: existenciálne východiská. In Šilonová, V., Szitová, M. (Eds.): Stop drogám v našom meste II. Zborník príspevkov z odborného seminára. Spišská Nová Ves, 2010. ISBN 978-80-970559- 5-0, str. 47-52.