Mgr. Petra Piknová

Mgr. Petra Dolníková Mgr. Petra Dolníková

POZÍCIA: psychologička

MIESTNOSŤ: č. 215

TEL.: 038/285 0909

Moje motto:

„Keď viem ako uzdraviť rodinu, viem ako uzdraviť celý svet.“

Virginia Satirová

Vzdelanie:

2016 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, odbor: Psychológia Mgr.

2016 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, odbor: Psychológia Bc.

Odborná prax:

2023 – súčasnosť,  Centrum poradenstva a prevencie, Partizánske, psychologička

2018 – 2022 CŠPP Partizánske, psychologička

Profesijné zameranie:

Psychologická diagnostika detí a žiakov– intelektové schopnosti, kognitívne schopnosti, osobnosť, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, rodinné vzťahy

Individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti

Realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov a rodičov

Terapia hrou a filiálna terapia

Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a žiakov zdravotným znevýhodnením (dieťa alebo žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím, s poruchou aktivity a pozornosti, emocionálnymi ťažkosťami...)

Poradenská a konzultačná činnosť pre zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov

Aktualizačné a inovačné vzdelávanie:

2021, Edusteps, Svidník, aktualizačné: Kritické myslenie

2020, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin, inovačné: Výcvikový program „terapia hrou a filiálna terapia, 98 hod.

Certifikáty a osvedčenia:

2023, Centrum včasnej intervencie, Žilina, Edukatívno – behaviorálne intervencie v práci s klientom s PAS, modul 1,2, 52 hod.

2022, ARTEA o.z., PhDr. Nora Gavendová, Kognitívne – behaviorálne intervencie pri práci s úzkostnými žiakmi a deťmi (kurz)

2022, Mterapio, Bratislava, Hovienko je darček (workshop)

2022, Autistické centrum Andreas, Bratislava, Na ceste s autizmom, 8 hod. (konferencia)

2021, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin, Vplyv raného detstva na vývin mozgu a právanie (seminár)

2021, Centrum zmeny, Bratislava, Terapia (s)elektívneho mutizmu

2021, o.z. Zippy, Bratislava, Kamaráti Jabĺčka (tréning)

2020, IOR, Piešťany, Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (kurz)

2020, o.z. Zippy Bratislava, Zippyho kamaráti (tréning)

2019, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin, House-Tree-Person test (seminár)

2019, SCŠPP Vysoké Tatry, Poprad, Woodcock – Johnson International Edition II. – školenie administrátorov (kurz)

2019, VÚDPaP, Bratislava, Odborný seminár s tréningom praktickej aplikácie testu SON-R 2,5 – 7 r.

2019, Trenčín, PhDr. Ján Svoboda, Detská agresivita – kam až to môže zájsť?

2019, ARTEA o.z., Bratislava, Práca s detskou kresbou, 16 hod. (kurz)

2019, ARTEA o.z., Bratislava, Test kresby stromu, 16 hod. (kurz)

2019, ARTEA o.z., Bratislava, Test kresby postavy, 16 hod. (kurz)

2018, Balans, Kremnica, Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Príčiny zlyhávania detí so ŠVVP (seminár)