PaedDr. Andrea Beveláguová

Mgr. Andrea Beveláguová Mgr. Andrea Beveláguová

POZÍCIA: špeciálny pedagóg s prvou atestáciou

MIESTNOSŤ: č. 302

TEL.: 038/285 0905

PaedDr. Andrea Beveláguová

Špeciálny pedagóg s prvou atestáciou

Motto mojej práce: ,,Jediný univerzálny návod na výchovu detí je láska.ˮ(Z.Matějček)

Vzdelanie

Rigorózne konanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra špeciálnej pedagogiky

I. atestačná skúška, MPC Trenčín 2019

Špeciálna pedagogika, poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2014

Odborná prax

Špeciálny pedagóg CPPPaP Partizánske od roku 2015 po súčasnosť

Špeciálny pedagóg SCŠPP Topoľčany, 2014 – 2015

Profesijné zameranie:

• Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti, detí a žiakov s poruchami autistického spektra.

• Raná diagnostika detí od 2 do 5 rokov a realizácia stimulačných programov  na podporou oslabených oblastí vývinu.

• Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami  špecifických vývinových porúch učenia, s ťažkosťami v oblasti pozornosti, alebo správania sa a edukatívno-behaviorálne intervencie pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra.

• Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

• Metodické vedenie školských špeciálnych pedagógov, konzultácie pre rodičov a pedagógov.

• Realizácia preventívnych programov v materských, základných a stredných školách, prednášky pre žiakov, učiteľov a rodičov.

• Certifikovaná Sindelar trénerka- diagnostika a terapia čiastkových funkcií (Metóda Dr. Brigitte Sindelar).

Aktualizačné, špecializačné, inovačné vzdelávanie

Bezpečnosť detí a žiakov v digitálnom priestore (Ako sa brániť manipulácii a hoaxom v online prostredí), NIVaM Bratislava

Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení, ARTEA o.z., PhDr. Nora Gavendová

Kognitívne behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania, ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT, doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov, Softimex Lubeník

Rozvíjanie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, Softimex Lubeník

Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Artea o.z., PhDr. Nora Gavendová

Klíma triedy/ skupiny- dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu, MPC Bratislava

Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov- východiska tvorby inkluzívneho prostredia triedy a skupiny, MPC Bratislava

Prevencia a eliminácia prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, MPC Bratislava

Absolvované školenia, kurzy, odborné vzdelávania

Vyvodzovanie a nácvik algoritmu čítania a písania u žiakov s PAS v kombinácii s mentálnym postihnutím, 3 lobit o.z., PaedDr. M. Magová, PhD.

Preventívny program Aby sme si rozumeli, POINTRE o.z., PaedDr. Alena Mateášiková

Deficitiy čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia a správania, Modul 1,2,3,4,5 Centrum Dr.Sindelar, s.r.o., PaedDr. Petra Arslan Šinková

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, PaedDr. Dušana Priehradná

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá, Centrum slniečko, Mgr. Mariana kováčová, PhD.

MABEL- multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov, Paneurópska vysoká škola n.o., prof. PhDr. Marína Mikulajová, , CSc.

Metóda dobrého štartu, Poradňa pre poruchy učenia, PaedDr. Silvia Stanová

Diagnostika H-T-P/ hous- tree- person test, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, PaedDr. Dušana Priehradná

Program na rozvoj pracovného tempa ROPRATEM, Chytré hraní, Mgr. Dagmar Ženková, Mgr. Iva Kopecká

Kurz Ja na to mám, Happy family, doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.

Romológia- Rómska kultúra, prístupy pomáhajúcich profesií v práci s etnickými menšinami, UKF v Nitre, prof. PhDr. René Lužica, ArtD. , prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Dialóg spol. s.r.o., prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PaedDr. Zita Sümegiová

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy, Indícia n.o., Ing. Peter Halák

KUPOZ stupeň Junior, KUPROG cz, Mgr. Barbora Krankusová

Čí(s)ta- súbor diagnostických skúšok, UKF Nitra, doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD, Mgr. Alena Litvik Dufeková

Úvod do HANDLE prístupu, The Handle Institute, Mgr. Jana Baptie, Mgr. Paul Baptie

Jak naučit žáky myslet a učit se- seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina, ATC metod prof. R. Feuersteina, Praha

Neurofyziologické príčiny zlyhávania vo výchovno-vzdelávacom procese u detí so ŠVVP, Balans Kremnica, Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

Kurz posunkového jazyka, Nadačný fond Telekom, Tatiana Svrčková

Detská agresivita- kam až to môže zájsť?, Portál Slovakia, PhDr. Jan Svoboda

Tréning jazykových schopností podľa Eľkonina pre deti so sluchovým postihnutím, Paneurópska vysoká škola, prof. PhDr. Marína Mikulajová, , CSc., Mgr. Ivana Nováková

Edukatívno-behaviorálne intervencie v práci s klientom s PAS, CVI Žilina, Mgr. Oľga Rajecová, Mgr. Marcela Šimurková