PhDr. Mgr. Ivana Kováčiková

Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková


POZÍCIA: riaditeľka, psychologička s druhou atestáciou
MIESTNOSŤ: č. 313
TEL.: 038/285 0900

Životopis

Moje motto:
„ Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“

(Václav Havel)

Vzdelanie:

2024 - Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta psychológie, rigorózna skúška: PhDr.

2020 – MPC Bratislava, druhá atestácia zo psychológie

2016 – Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta psychológie, odbor: psychológia

2013 – MPC Bratislava, prvá atestácia zo psychológie

2013 – Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha, Pražská psychoterapeutická fakulta, výcvik – komplexné vzdelanie v komunitno skupinovej psychoterapii v psychodynamickom smere, akreditácia MZ ČR

2004 – Univerzita Komenského, Bratislava, Filozofická fakulta, odbor: špecializačné štúdium zo školskej psychológie

2000 – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Pedagogická fakulta, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika – psychológia

Odborná prax:

2002 – súčasnosť : Centrum poradenstva a prevencie, Partizánske

Profesijné zameranie:

Terapia – psychodynamické zameranie ( úzkostné prežívanie, tréma, strach a fóbie, emočné poruchy, neorganická enuréza, enkopréza)

Psychologická diagnostika detí a žiakov (intelektové schopnosti, kognitívne schopnosti, osobnosť, rodinné vzťahy, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania)


Individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti detí
Skupinová diagnostika sociálnej klímy triedy

Realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre deti, žiakov, učiteľov a rodičov

Poradenská a konzultačná činnosť pre klientov, zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov

Metodické vedenie výchovných poradcov a kariérových poradcov okresu Partizánske

Iná odborná činnosť:

2021 – VÚDPaP, Bratislava, Expert na metodické usmerňovanie pre projekt Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie

2018 – súčasnosť: Uvádzajúci odborný zamestnanec pre kariérovú pozíciu začínajúci odborný zamestnanec: psychológ

2015 – Nova Training, Košice, Lektor poradenského programu Bilancia kompetencií Bánovce

Aktualizačné, špecializačné, inovačné a funkčné vzdelávanie:

2022 – VÚDPaP, Bratislava, inovačné: Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve

2021 – Katolícka univerzita, Ružomberok, funkčné rozširujúce: Projektový manažment

2021 – Katolícka univerzita, Ružomberok, funkčné rozširujúce: Sebariadenie a manažérska etika

2021 – MPC, Bratislava, funkčné rozširujúce: Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia

2021 – MPC, Bratislava, funkčné rozširujúce: Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení

2020 – MPC, Bratislava, funkčné základné: Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca

2019 – OZ Profkreatis, Bratislava, aktualizačné: Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov

2019 – UPJŠ, Košice, aktualizačné: Príprava pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a školských zariadení na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged"

2018 – Pointre, Bratislava, aktualizačné: Využitie preventívneho programu Aby sme si rozumeli v selektívnej prevencii v materskej škole

2018 – Softimex, Lubeník, aktualizačné: Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

2018 – Pointre, Bratislava, aktualizačné: Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu

2017 – Softimex, Lubeník, aktualizačné: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

2017 – Softimex, Lubeník, aktualizačné: Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

2015 – MPC, Bratislava, inovačné: Aktivizujúce metódy vo výchove

2013 – MPC, Bratislava, inovačné: Program efektívnej drogovej prevencie v školách a školských zariadeniach

2013 – MPC, Bratislava, špecializačné: Príprava žiakov pre trh práce – kariérové poradenstvo

Certifikáty a osvedčenia:

2024 - ABC slovenský inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš, Výcvikový kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metóde, 
200 h. ( výcvik)

2024 - Filia, Trnava, Karty cností vo výchove ( školenie)

2023 - MajakSocio, Oščadnica, Preventívny program: Kiko a ruka (školenie)

2023 - Hogrefe - Testcentrum, Praha, Školiaci a výcvikový kurz BSID - Vývojová škála Bayleyovej ( výcvik)

2022 – Psychoklinik, s.r.o., Nitra, Výcvik v psychodiagnostickej metodike MDZT (výcvik)

2022 – Inštitút dialogických praxí, Ružomberok, Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín (medzinárodná konferencia)

2021 – Mterapio, Bratislava, Hovienko je darček (workshop)

2020 – Hogrefe-Testcentrum, Praha, Scénotest a diagnostika/terapia hrou (kurz)

2020 – Centrum Slniečko, Nitra, Kozmo a jeho dobrodružstvá (kurz)

2020 – PDCS, Bratislava, Polarizácia online/offline ( kurz)

2019 – Psychoklinik, Nitra, Sociálne hranice a hranice agresivity- psychoterapeutický a psychoedukatívny program (výcvik)

2019 – Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin, House-Tree-Person test (seminár)

2019 – Chytré hraní, Srubec, Pomalé pracovné a možnosť jeho rozvoja Ropratem (kurz)

2018 – Liga za duševné zdravie, Bratislava, Kamaráti Jabĺčka (školenie)

2018 – VÚDPaP, Bratislava, Diagnostika psychického vývinu (seminár)

2017 – VÚDPaP, Bratislava, Kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach (seminár)

2017 – VÚDPaP, Bratislava, Šikana a kyberšikana (seminár)

2017 – VÚDPaP, Bratislava, Týrané dieťa a dieťa s CAN syndrómom (seminár)

2017 – VÚDPaP, Bratislava, Praktické použitie diagnostického nástroja SON-R 2,5 – 7 r. (seminár)

2017 – VÚDPaP, Bratislava, Praktické použitie diagnostických nástrojov Stanford-Binetova inteligenčná škála a Kaufmanova hodnotiaca batéria pre deti (seminár)

2016 – Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, Bratislava, Vzdelávanie v oblasti identifikácie a intervencie u detí so sy. CAN (kurz)

2016 – Liga za duševné zdravie, Bratislava, Zippyho kamaráti (tréning)

2016 – IOR, Piešťany, Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (kurz)

2016 – Nervuška – ARTE, Bratislava, Úvod do arteterapie (workshop)

2015 – IOM, Bratislava, Nestaň sa otrokom – prevencia obchodovania s ľuďmi (tréning)

2015 – VÚDPaP, Bratislava, Sociálno- psychologický výcvik v supervízii – modul A ( výcvik)

2015 – VÚDPaP, Bratislava, Farby života – hĺbkový profil osobnosti (kurz)

2015 – VÚDPaP, Bratislava, Farby života – Trieda v kríze (kurz)

2014 – VÚDPaP, Bratislava, Inštruktážny kurz v metóde COMDI (kurz)

2013 – Woodcock- Munoz Foundation, USA, Woodcock – Johnson International Edition II. – školenie užívateľov (kurz)

2010 – IOM, Bratislava, Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi (tréning)

2007 – Mgr. Gavendová, ČR, Dieťa úzkostné, hyperkinetické a dieťa s poruchami správania (seminár)

2005 – Woodcock- Munoz Foundation, USA, Woodcock – Johnson International Edition I. – školenie užívateľov (kurz)

2005 – Centrum Slniečko, Nitra, Skills and experience from the work with the victims of domestic violence and abused children (seminár)

2004 – MPC, Bratislava, Aby sme si rozumeli ( kurz)

2005 – VÚDPaP, Bratislava, Program: Cesta k emocionálnej zrelosti (seminár)

2003 – HnOS, Prievidza, Kompas v labyrinte sveta (kurz)

2003 – Univerzita Komenského, Bratislava, Adleriánska psychológia v škole (tréning)

2003 – SPS, Trenčín, Autogénny tréning – základný a vyšší stupeň (kurz)

2003 – PsychoInsight, Bratislava, Tréning v používaní metódy CHIPS, KTS (tréning)