PhDr. Mgr. Ivana Kuricová

POZÍCIA: psychologička s prvou atestáciou

MIESTNOSŤ: č. 313A

TEL.: 038/285 0901

Životopis

Moje motto:

„Zamerajme sa na vyhľadávanie a oceňovanie toho, čo je v nás, v druhých ľuďoch i vonkajších podmienkach dobrého. Buďme ako slnečnica, ktorá sa otáča za svetlom dobra vo všetkých jeho podobách.“ (B. L. Fredrickson)

Vzdelanie:

2019 – MPC, Bratislava, prvá atestácia zo psychológie

2016 – Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta psychológie, odbor: sociálna a poradenská psychológia

2004 – Univerzita Komenského, Bratislava, Filozofická fakulta, odbor: špecializačné štúdium zo školskej psychológie

2000 – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Pedagogická fakulta, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov psychológia – hudobná výchova

Odborná prax:

2018 – súčasnosť, CPPPaP Partizánske, psychologička, metodička prevencie

2017 – 2018, CPPPaP Topoľčany, psychologička

2015 – 2017, ZŠ Tribečská Topoľčany, školská psychologička, koordinátorka prevencie

2007 – 2012, ZŠ Tribečská Topoľčany, školská psychologička, koordinátorka prevencie

2003 – 2004, CPPPaP Partizánske, psychologička, metodička výchovného poradenstva

2000 – 2003, ZŠ Oslany, učiteľka hudobnej výchovy, učiteľka občianskej náuky, výchovná poradkyňa

Profesijné zameranie:

psychologická diagnostika žiakov s ťažkosťami v učení a správaní

psychologická diagnostika žiakov s poruchou pozornosti a aktivity

psychologická diagnostika osobnosti žiaka, rodinných vzťahov

psychologická diagnostika detí so všeobecným intelektovým nadaním

individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti detí

skupinová diagnostika sociálnej klímy triedy

individuálne rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou

poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí v oblasti psychického a sociálneho vývinu

individuálne a skupinové poradenstvo, konzultácie odborným a pedagogickým zamestnancom v oblasti psychického a sociálneho vývinu detí

individuálne psychologické poradenstvo pre deti a žiakov s rôznymi emocionálnymi ťažkosťami

realizácia preventívnych programov, besied a prednášok pre žiakov, učiteľov a rodičov

metodické vedenie a organizácia pracovných stretnutí pre koordinátorov prevencie ZŠ okresu Partizánske

Iná odborná činnosť:

2020 – súčasnosť: Uvádzajúci odborný zamestnanec pre kariérovú pozíciu začínajúci odborný zamestnanec: psychológ

Aktualizačné a inovačné vzdelávanie:

2022 - MPC Bratislava, inovačné vzdelávanie - Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu

2022 – ARTEA, Bratislava, PhDr. Nora Gavendová - Kognitívne-behaviorálne intervencie pri práci s úzkostnými žiakmi a deťmi (kurz)

2020 - 2023 – VÚDPaP, Bratislava, inovačné – Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov – podľa princípov KBT

2019 – 3idea s. r. o., aktualizačné – Rozvíjanie kompetencií pedagogockých zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie

2019 – UPJŠ, Košice, aktualizačné – Príprava pedagogických a odborných zamestnancov na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“

2018 – Softimex,Lubeník, aktualizačné – Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

2018 – Softimex, Lubeník, aktualizačné – Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

2018 – Softimex, Lubeník, aktualizačné – Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

2018 – Pointré, Bratislava, aktualizačné – Využitie preventívneho programu Aby sme si rozumeli v selektívnej prevencii v materskej škole

2018 – Artea, Bratislava, aktualizačné – Možnosti intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania

2018 – Pointré, Bratislava, aktualizačné – Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu

Certifikáty a osvedčenia:

2023, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o. z., Martin, Komunikačné stratégie pre prácu s "problémovým dieťaťom" v školskom prostredí (online seminár)

2023, Národné osvetové centrum, Bratislava, Prevencia vybraných sociálno-patologických javov (odborný seminár)

2023, VÚDPaP, Bratislava, Podpora a rozvoj multidisciplinárnej spolupráce v praxi (online vzdelávanie)

2023, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, Bratislava, Bezpečnosť detí v digitálnom priestore (vzdelávací program)

2021, Inštitút zdravého vývinu, Žilina, Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka (kurz)

2020, Slovenská psychiatrická spoločnosť, Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti (odborný seminár)

2020, Centrum Slniečko, Nitra, Kozmo a jeho dobrodružstvá (kurz)

2020, Centrum Slniečko, Nitra, Ochrana detí pred násilím (e-learning kurz)

2020, PDCS, Bratislava, Polarizácia online/offline (kurz)

2019, MPC, Trenčín, Problematika šikany a kyberšikany (odborný seminár)

2019, mesto Partizánske, Detská agresivita – kam až to môže zájsť? (odborný seminár)

2019, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin, House-Tree-Person test (seminár)

2019, Chytré hraní, Srubec, Pomalé pracovné tempo a možnosť jeho rozvoja ROPRATEM (kurz)

2019, VÚDPaP, Bratislava, SON – R 21/2- 7, odborný seminár s tréningom praktickej aplikácie testu

2018, Liga za duševné zdravie, Bratislava, Kamaráti Jabĺčka (tréning pre výučbu programu)

2017, UPJŠ, Košice, Európsky program prevencie užívania návykových látok Unplugged, výcvikový program pre lektorov

2017, Dialóg plus, Bratislava, Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina (odborný kurz)

2017, Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava, INPP školský intervenčný program (tréningový kurz)

2016, IOR, Piešťany, Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami(kurz)

2015, Liga za duševné zdravie, Bratislava, Zippyho kamaráti (tréning pre výučbu programu)

2011, Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno, Efektívní výchova krok za krokem (supervízny seminár)

2011, Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno, Výcvik lektorov kurzov efektívneho rodičovstva (kurz)

2011, Bratislava, Kurz efektívneho rodičovstva (kurz)

2010, Profkreatis, Srdce na dlani (školenie)

2009, Inštitút pre verejnú správu, Bratislava, Hyperaktívne dieťa a jeho osobnosť, charakteristické prejavy a správanie, vhodná spolupráca s triednou učiteľkou (odborný seminár)

2008, Woodcock-Munoz Foundation, USA, Woodcock-Johnson International Edition I. (kurz užívateľov)

2008, Inštitút pre vejrejnú správu, Bratislava, Ako zvládnuť agresiu a prejavy šikanovania u detí mladšieho školského veku v podmienkach školy (odborný seminár)

2003, Iniverzita Komenského, Bratislava, Adleriánska psychológia v škole (tréning)

2003, SPS, Trenčín, Autogénny tréning – základný a vyšší stupeň (kurz)

2003, PsychoInsight, Bratislava, Tréning v používaní metódy CHIPS, KTS (tréning)

Publikačná činnosť:

Roľková, H., Kuricová, I. (2016). Rozdiely v rysoch osobnosti a v štruktúre sociálnej atmosféry triedy medzi žiakmi športových tried a tried so všeobecným zameraním. Prevencia, 2017.