Cesta PERMA – Tretia zastávka

Perma Perma

Ako zostať v pohode? (Cesta PERMA)

Tretia zastávka – pozitívne medziľudské vzťahy (positive relationship)

Náš život sa stáva zmysluplným práve v kontexte vzťahov s druhými ľuďmi. Pre malé deti sú kľúčové vzťahy s rodičmi, pre tínedžerov sú dôležité rovesnícke vzťahy, vzťahy s opaným pohlavím, v dospelosti partnerské vzťahy, priateľské i pracovné vzťahy.

Ľudia sú pre nás významným zdrojom sociálnej opory. Pomáhajú nám prekonávať nepriaznivé životné obdobia. Dôležitá je hĺbka vzájomných vzťahov, ktorá určuje kvalitu a spoľahlivosť sociálnej opory. Vyššia miera získanej sociálnej opory (konkrétne prejavy podpory a pomoci) má priaznivý vplyv na úspešnosť zvládania náročných životných situácií.

Pozitívny vplyv na vytváranie medziľudských vzťahov má empatia – schopnosť pochopiť správanie druhého, porozumieť motívom jeho jednania a vcítiť sa do toho, čo prežíva. Empatia prežívaná voči ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, vyvoláva pomáhajúce správanie. Úzko súvisí s altruizmom – nezištný spôsob mylsenia, cítenia a jednania v prospech druhých.

Empatia, altruizmus a súcit významne zvyšujú kvalitu medziľudských vzťahov a všeobecnú mieru spokojnosti a šťastia.

Cvičenia na vytváranie a udržanie pozitívnych medziľudských vzťahov

► „Zamyslite sa a spomeňte si na rôzne kruhy ľudí, ktorí boli a sú vo vašom živote.

Tretia cesta Tretia cesta

S kým máte podobné záujmy?

S kým sa vám dobre rozpráva?

Koho požiadate o pomoc?

S kým by ste chceli obnoviť vzťahy?

S kým by ste chceli posilniť vzťahy?

Určite ste prišli na to, že vo vašom živote existujú ľudia, ktorým na vás naozaj záleží.?

► „Náhodný dobrý skutok“ (cvičenie láskavosti)

Urobte dobrý skutok niekomu! Stačí drobnosť, ktorou nezištne pomôžete, niekoho potešíte!

Vložte do skutku svoj čas a energiu, skutok urobte nejakej konkrétnej osobe, neupozorňujte na skutok, nežiadajte uznanie, ale vyjadrenie vďačnosti neodmietajte.

Zážitok z dávania zvyšuje mieru osobnej pohody a posilňuje kvalitu medziľudských vzťahov. Ľudia, ktorí zažili od niekoho dobrý skutok, láskavosť, sa cítia lepšie a majú potrebu to „poslať ďalej“.

Zdroje: Slezáková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada Publishing

Seligman, M. (2014). Vzkvétání. Příbram: Jan Melvil Publishing

Spracovala: Mgr. et Mgr. Ivana Kuricová