Diagnostika

V rámci komplexného nahliadania na dieťa/klienta koncipujeme diagnostický proces tak, aby sme identifikovali jeho silné stránky, jeho potreby a pomenovali najefektívnejšiu formu poskytovanej starostlivosti. Diagnostický proces vedieme s dôrazom na potenciál dieťaťa/klienta, dynamický rozvoj poskytovania starostlivosti tak, aby sme zabezpečili podporu vo výchove a vzdelávaní a tým podnecovali jeho potenciál. Diagnostika sa realizuje ako psychologická a špeciálno-pedagogická.

Diagnostika sa realizuje v týchto procesných krokoch:

  • vedenie diagnostického rozhovoru,
  • formulácia predbežnej hypotézy,
  • stanovenie diagnostického cieľa,
  • aplikácia diagnostických metód a nástrojov,
  • interpretácia výsledkov diagnostického vyšetrenia,
  • zvolanie odborného konzília,
  • diagnostický záver a formulácia ďalších opatrení,
  • vedenie výstupného rozhovoru.