Kariérové poradenstvo

Kariérové poradenstvo je inkluzívny proces, ktorý umožňuje deťom a žiakom s rozmanitými potrebami nadobúdať zručnosti pre riadenie kariéry v rôznych vývinových štádiách, aby si dokázali utvárať zmysluplný osobný a spoločenský relevantný pracovný život.

Rozvoj zručností pre riadenie kariéry sa s deťmi a žiakmi cyklicky realizuje v troch oblastiach:

  • sebaexplorácia – uvedomenie si svojich silných stránok, záujmov a hodnôt, schopnosť sebareflexie, stanovenia cieľov a identifikácia individuálnych zdrojov
  • kariérová explorácia – preskúmanie a porovnanie rôznych kariérových možností a profesijných dráh, pochopenie zákonitostí a požiadaviek sveta práce
  • riadenie a plánovanie vlastnej profesijnej a vzdelávacej aktivity

Kariérová výchova sa zameriava na rozvoj vedomostí, zručností, postojov a získavania pracovných skúseností a návykov detí/žiakov prostredníctvom plánovaného programu prepájania skúseností učenia sa v škole s prácou. Cieľom kariérovej výchovy je, aby sa deti/žiaci naučili vnímať zmysluplnosť práce vo svojom živote a získali postoj jej dôležitosti ako súčasti plnohodnotného a uspokojivého života. Kariérová výchova sa zameriava aj na odbúranie predsudkov a stereotypov a na sociálno-emocionálne posilňovanie detí/žiakov, aby sa dokázali slobodne rozhodovať.

Skupinové kariérové poradenstvo a kariérová výchova sa realizuje v týchto procesných krokoch:

  • stanovenie cieľa skupinového kariérového poradenstva,
  • výber metód a foriem skupinového kariérového poradenstva,
  • stanovenie realizátora programu,
  • realizácia programu skupinového kariérového poradenstva,
  • evalvácia a ukončenie programu skupinového kariérového poradenstva.

Individuálne kariérové poradenstvo sa realizuje podľa procesných krokov v diagnostike a poradenstve.