Poradenstvo

Cieľom poradenstva je poskytnúť podporu a nastaviť efektívne opatrenia zamerané na optimalizáciu duševného prežívania a správania dieťa/klienta, v jeho najužšom sociálnom prostredí. V záujme toho odborný zamestnanec pracuje s klientom, zákonným zástupcom, odborným zamestnancom alebo pedagogickým zamestnancom.

Na základe dostupných informácií a údajov získaných zo vstupného rozhovoru, výstupu z diagnostického procesu, informácií od podporného tímu na škole alebo širšieho multidisciplinárneho tímu sa identifikujú faktory, ktoré indikujú potrebu poradenstva poskytovaného dieťaťu/klientovi. Klientom poradenstva je primárne dieťa, resp. jeho rodina. Poradenstvo môže byť okrem zákonného zástupcu poskytnuté aj pedagogickému zamestnancovi školy alebo odbornému zamestnancovi školy v záujme zabezpečenia komplexnej odbornej starostlivosti, so súhlasom zákonného zástupcu a klienta.

Poradenstvo sa realizuje v týchto procesných krokoch:

  • vedenie vstupného rozhovoru a indikácia poradenstva,
  • formulácia predbežnej hypotézy,
  • poradenský rozhovor zameraný na stanovenie cieľa,
  • realizácia poradenstva,
  • evalvácia poradenskej konzultácie.