Prevencia

V CPP sa prevencia realizuje formou preventívno-výchovnej činnosti alebo formou preventívnych programov.

Preventívno-výchovná činnosť zahŕňa v sebe odborné preventívne a vzdelávacie aktivity rôzneho charakteru (napr. informatívneho, zážitkového) súvisiace s prípravou i realizáciou aktivít v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti prevencie rizikového správania, prevencie školských a výchovných problémov a posilnenia úspešnej adaptácie detí/žiakov na školu.

Preventívne programy sú dlhodobo trvajúce štandardizované programy, ktoré sú vytvorené a realizované ako ucelené súbory aktivít s využívaním príslušných manuálov a s určeným počtom a postupnosťou sedení. Môžu to však byť aj programy vytvorené odbornými zamestnancami Centra, pričom sa program monitoruje a vyhodnocuje, musí mať vopred stanovený cieľ, čiastkové ciele, zameranie, definované cieľové skupiny, harmonogram a vyhodnotenie.

Preventívno-výchovná činnosť a preventívne programy (krátkodobé i dlhodobé) sa realizujú v týchto procesných krokoch:

  • vyhodnotenie cieľa,
  • výber metód/foriem
  • realizácia preventívnej aktivity/preventívneho programu
  • evalvácia preventívnej aktivity/preventívneho programu a ukončenie