Supervízia

Ide o odbornú podporu, pomoc, spätnú väzbu, ktorá vedie k zvyšovaniu profesijných kompetencií odborných zamestnancov a pracovných tímov. Jej predpokladom je súhlas oboch zúčastnených strán (supervidovného a supervidujúceho), vyžiadanie supervízie a zhoda supervidovaných a vedenia Centra, pri výbere supervízora.

V súčasnosti CPPPaP supervíziu pre pedagogických a odborných zamestnancov školy neposkytuje, odborní zamestnanci sú supervidovaní v rámci absolvovaných psychoterapeutických výcvikov.