Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu


Ak by sme raz boli schopní akceptovať seba samých presne takých, akí sme a naše deti presne také, aké sú,  verím, že by sme sa dostali blízko skutočnému porozumeniu toho, čo to znamená „dobré“ rodičovstvo…Jeden z najvýznamnejších darov, ktorý môžu dať rodičia dieťaťu, je dar akceptácie jeho jedinečnosti“.       


Fred Rogers (1992)


 
Naše centrum vníma dôležitosť rodiny ako základnej jednotky našej spoločnosti. Aby rodiny dokázali plnohodnotne napĺňať svoje funkcie a aby členovia rodiny vedeli spolu primerane komunikovať a zvládať rôzne komplikované situácie, tak mnohokrát potrebujú podporu odborníkov, ktorí dokážu byť sprievodcovia na ich ceste k uzdraveniu vzťahov. Spoločne sa na terapii pokúšame nahliadnuť do toho, aké mechanizmy sú v rodinnom systéme zabehnuté, aké majú dosahy a ako ich vyladiť. Rodina nie je len obyčajné slovo, je to to, čo vytvára náš svet a preto vidíme v obnove vzťahov veľký význam. Obvykle je súčasťou rodinného systému aj bolesť, sklamanie, strata, frustrácia, konflikty, nedorozumenia a drobné, či väčšie zakopnutia jednotlivých členov. A spoločne s nami môže rodina vyliečiť svoje rany, nakoľko rodinná terapia stavia na úžasnej schopnosti rodiny uzdraviť sa. Je to práve rodina a vzťahy v nej, ktoré determinujú to kým sme a kým budeme v budúcnosti, či už pozitívne alebo negatívne. Rodina funguje ako systém, ktorý má svoju štruktúru vzťahov, svoje pravidlá spolunažívania, rituály, zvyklosti a správanie jedného člena ovplyvňuje správanie iných členov rodiny. V našom centre sme otvorení poskytnúť pomocnú ruku každému, kto je ochotný a otvorený k napredovaniu a k zmene. Je podstatné si uvedomiť, že odborník nie je čarodejník ani veštec a nedokáže urobiť požadované kroky za Vás. To všetko je náročná práca, ktorá si vyžaduje Vaše úsilie, odhodlanie, čas, energiu a pozitívny prístup. Rodinná terapia realizovaná  u nás je zameraná na vzťahovú väzbu (attachment) – „láskyplné puto medzi dvoma jednotlivcami, ktoré pretrváva v priestore a čase a slúži ich emocionálnemu spojeniu“. Vzťahovú väzbu, ktorú si dieťa vytvára počas prvých mesiacov a rokov života, zásadným spôsobom ovplyvní jeho fungovania s rovesníkmi, jeho školské prospievanie a je dôležitá pre zdravý fyzický a psychický vývin jedinca. Ak je attachment bezpečný, tak je predpoklad, že dieťa bude mať harmonický vývin. Potom sú však aj iné typy vzťahovej väzby, ktoré môžu byť rizikové pre duševné zdravie jedinca (ambivalentná, vyhýbavá, dezorganizovaná). V našom centre sa venujeme aj diagnostike vzťahovej väzby a následnej terapii. Pri rodinnej terapii nejde však len o  individuálne rozhovory s rodičmi alebo s deťmi, ale najmä o prácu s celou rodinou (prípadne s členmi rodiny, ktorí sú ochotní sa terapie zúčastniť). Stretnutia prebiehajú pod vedením psychológa, ktorý má absolvovaný Výcvik v  rodinnej terapii a terapiu vzťahovej väzby. Stretnutia prebiehajú v terapeuticko-relaxačnej miestnosti a sú realizované podľa dohody s terapeutom, minimálne raz za 2 týždne. Dĺžka sedenia je od 60 do 90 minút, podľa potreby. Aby bola rodinná terapia účinná, tak je potrebné aby prebiehala dlhodobejšie (niekoľko mesiacov). Našou snahou je vytvoriť pre rodinu priestor plný bezpečia a dôvery.


VZŤAH SA LIEČI VZŤAHOM


 


Mgr. Eva Sobotová,


CPP Partizánske