Slobodný prístup k informáciám

Sprístupňovanie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zabezpečuje riaditeľ CPP. Prijímanie žiadostí a ich evidenciu zabezpečuje zamestnankyňa úseku ekonomických a hospodárskych činností CPP.

Kontakt: Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková, tel. 038/7491922 , e-mail: cpppappe@gmail.com

Slobodný prístup k informáciám

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

Záznam ústnej žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Centrum poradenstva a prevencie, Februárová 153/3, Partizánske (ďalej len „CPP“) ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám každému, kto o ne požiada.

Spôsob poskytovania informácií, prijímanie žiadosti, postúpenie žiadosti, nesprístupnenie informácií je v zmysle Smernice riaditeľky CPP o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „smernica“):

Pracoviskom poskytujúcim informácie na základe žiadosti je sekretariát riaditeľky CPP.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

Centrum poradenstva a prevencie, Februárová 153/3, Partizánske:

a) poštou na adresu: Centrum poradenstva a prevencie, Februárová 153/3, Partizánske

b) telefonicky: 038/7491922

c) e-mailovou poštou: cpppappe@gmail.com

d) osobne: Mgr. Eleonóra Vrzoňová

Informácie sa sprístupňujú písomne – poštou, ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, telefonicky a elektronickou poštou.

V prípade, že žiadosť je podaná ústne osobne, alebo telefonicky, zamestnanec zodpovedný za sprístupňovanie informácií ju zaznamená písomne.

V prípade, že CPP nevyhovelo žiadosti, to znamená, že požadované informácie nesprístupní, vydá o tom rozhodnutie.

CPP vydalo sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií, ktorý uplatňuje len v prípadoch väčšieho množstva kópií, prípadne poskytnutia CD médií, resp. diskiet s nahratím informácií.

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) Centrum poradenstva a prevencie, Februárová 153/3, Partizánske podľa § 5 ods. 1 písm. f, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.

1. Informácie sa žiadateľovi sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

2. Za materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa považujú náklady na:

a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,

b) vyhotovenie kópii požadovaných informácií, a to najmä na papier

c) obstaranie obalu, a to najmä obálok

d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

3. Úhrada nákladov podľa bodu 2. tohto sadzobníka sa určí ako súčet týchto nákladov.

4. Za jednotlivé úkony spoplatňované podľa bodu 2. tohto sadzobníka zaplatí žiadateľ nasledovné úhrady:

4.1.1. Bezplatne sa poskytujú informácie: ktorých náklady spojené s vyhotovením a odoslaním neprekročia 1,66 €, telefonicky, elektronickou poštou.

4.1.2. Odpovede na žiadosti o informácie, ktorých náklady spojené s vyhotovením a odoslaním prekročia 1,66 € sa posielajú na dobierku.

4.1.3. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.

4.1.4. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie predstavujú:

a) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 0,07 €

za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4    0,10 €

za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3   0,10 €

za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3    0,13 €

b) za sprístupnenie informácie kopírovaním na disketu 0,50 €

za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD ROM 1,66 €

c) obálka formát A6 0,03 €

obálka formát A5 0,03 €

obálka formát A4 0,10 €

d) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie.

Vec:

Záznam ústnej žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám

 

 

Evidenčné číslo:

 

 

Dátum podania žiadosti:

(v prípade telefonickej žiadosti aj čas podania)

 

Spôsob podania žiadosti – ústne osobne

– ústne telefonicky

 

Meno a adresa, resp. názov a sídlo organizácie:

Obsah požadovanej informácie:

 

 

Požadovaný spôsob poskytnutia informácie:

Žiadosť prevzal:

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca prístupu k informáciám:

 

 

Žiadosť  – vybavená

– nevybavená (dôvod)

Spôsob vybavenia žiadosti:

 

 

Dátum vybavenia žiadosti:

 

 

Poplatok:

Zaplatený dňa:

Číslo dokladu:

Odpustený dňa: