Pre žiakov

Diagnostika a poradenstvo

 • vzdelávacie problémy,
 • výchovné problémy,
 • osobnostné problémy,
 • emocionálne problémy,
 • nadanie,
 • diagnostika detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • diagnostika profesijnej orientácie a poradenstvo v kariérovom vývine,
 • diagnostika do športových tried,
 • diagnostika sociálno-psychologickej charakteristiky triedy.
 • diagnostika školskej spôsobilosti

Individuálna starostlivosť

 • individuálne intervencie u detí/žiakov s poruchami učenia,
 • individuálne intervencie u detí/žiakov s poruchami správania a ADHD,
 • individuálne intervencie u detí/žiakov s osobnostnými a emocionálnymi problémami,
 • poradenstvo a konzultácie pre deti/žiakov.

Skupinová starostlivosť

 • rozvíjajúce a stimulačné programy ( Mačka Mňau, Metóda dobrého štartu),
 • skupinové intervencie u detí/žiakov s problémovým správaním a ADHD,
 • skupinové intervencie u detí/žiakov s poruchami učenia
 • sociálno - psychologický výcvik
 • skupinové intervencie u detí a emocionálnymi problémami
 • skupinové intervencie v problémových triedach

Terapia

rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu

psychoterapia v psychodynamickom smere