Základné informácie pre rodičov predškolákov


OZNAM !!!
S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude podľa zákona č. 245/2008 Z.z. absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.8.


Táto právna úprava sa bude dotýkať detí, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. augusta a povinnú školskú dochádzku v základnej škole začnú plniť v ďalšom školskom roku. 


Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať v čase od 1. mája do 31. mája. Deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať do MŠ podľa trvalého bydliska.


Povinnosťou rodiča bude v čase, keď bude oznámený termín prijímania žiadostí v materskej škole podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie.


Pre deti, ktoré by mali začať plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31. augusta dovŕšia 6 rokov) a nebudú školsky spôsobilé, nebude im už odporúčaný odklad povinnej školskej dochádzky, ale bude odporučené pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.


O pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania žiada zákonný zástupca. Ku svojej žiadosti priloží:
– Písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
– Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
– Informovaný súhlas zákonného zástupcu


Ak rodič má záujem o vzdelávanie dieťaťa v domácom prostredí tzv. homeschooling, bude môcť požiadať o individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa riaditeľku materskej školy až po jeho prijatí do danej materskej školy. Povinné predprimárne vzdelávanie môže plniť formou individuálneho vzdelávania aj vtedy, ak dieťaťu jeho zdravotný stav neumožňuje plnenie povinnej školskej dochádzky v kmeňovej materskej škole.


Od školského roku 2021/2022 bude môcť byť na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta.
K žiadosti o výnimočné prijatie takéhoto dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania zákonný zástupca predloží:
– Súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
– Súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast